• متقاضی می بایست پس از سیر مراحل دریافت پروانه و قبل از صدور آن به دفاتر پیشخوان یا اداره شهرسازی مراجعه و اطلاعیه (فرم شماره FR-023-1017) را دریافت و پس از اطلاع از مصوبات مذکور، فرم تعهدنامه (FR-023-1022) را تکمیل تا در پرونده متقاضی ثبت گردد .

   اطلاعیه اشغال معبر

   شهروند گرامی :
   باسلام و تقدیم احترام؛ مالــک موظــف بــه پاکیــزه نگهداشــتن محــدوده اطــراف کارگاه ســاختمانی و عــدم دپــوی مصالــح و نخالــه هــای ســاختمانی در معابــر عمومــی اعــم از پیــاده رو و ســواره رو مــی باشــد.
   مالــک مــی بایســت قبل از هــر گونه عملیات ســاختمانی و خاکبرداری نســبت به اخذ مجوز تخریــب و خاکبرداری از ســازمان مدیریت پســماند اقدام نماید.
   در صــورت نیــاز بــه اشــغال معابــر بــرای دپــو مصالــح ســاختمانی (بــه جــز خــاک و نخالــه)در بــازه زمانــی محــدود بــر طبــق مصوبــه شــورای محتــرم اســلامی شــهر موضــوع بــا هماهنگــی منطقــه و پرداخــت بهــاء آن اقــدام و متعهــد بــه رعایــت ضوابــط پرداخــت بهــاء خدمــات ایــن موضــوع بــوده ودرصورت عدم اخذ مجوز از منطقه کلیه هزینه ها به اضافه  15% هزینــه بالاســری اخــذ خواهــد گردیــد.
    - در صــورت عــدم وجــود فضــای کافــی در درون کارگاه ســاختمانی و نیــاز بــه اســتفاده از معابــر عمومــی بــه منظــور حمــل خــاک و نخالــه، مالــک موظــف بــه تهیــه باکــس مخصــوص حمــل نخالــه هــای ســاختمانی و پیگیــری در جهــت حمــل آن مــی باشــد. - لازم بــه ذکــر اســت چنانچــه بــه هــر دلیلــی در پایــان مهلــت مقــرر، خــاک و نخالــه هــای ســاختمانی مذکــور جمــع آوری نشــده باشــند،
   شــهرداری موظف اســت ضایعــات ســاختمانی انباشــت شــده در ســطح معابــر عمومــی را جمــع آوری نمــوده و بهــاء خدمــات مربوطــه (اشــغال معبــر و خــاک و نخالــه)را به اضافه 15% هزینــه بالاســری از مالکیــن اخــذ نمایــد.

    

   تعداد بازدید :56
 • سایت های مرتبط
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 661,935
  تعداد بازدید امروز : 379
  تعداد بازدید دیروز : 451
  آخرین به روزرسانی : 11:37  1399/12/16
 • ارتباط با ما
  تلفن :05138533300
  فاکس :0518533751
  آدرس :مشهد مقدس - خیابان امام خمینی -امام خمینی 59 ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری-طبقه چهارم
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط مدیریت خدمات شهری شهرداری مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد